ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Δ.1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔ

Δ.2.ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δ.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Δ.4. ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ.5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δ.6. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δ.7. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  • ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ