ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσεται μία (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διατροφής, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας “Διατροφή των Ζώων και ειδικότερα Διατροφή Πτηνών”.

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 10η Ιουνίου 2022, στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο: 2310 99.98.57.

ΑΙΤΗΣΗ (Διδακτορικού)

 

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 • ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ