Αρχείο Κατηγορίας: Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση 6ου εξαμήνου

12/06/2020

Απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του 6ου εξαμήνου:

1) Επιστολή ενημέρωσης των Φορέων Υποδοχής.

2) Οδηγίες (για τη διευκόλυνση του Φορέα Υποδοχής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

3) Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τη συναίνεση των φοιτητών για την προώθηση των στοιχείων τους στους Φορείς Υποδοχής. Συμπληρώνεται και υπογράφεται απαραιτήτως από τον φοιτητή, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του μαθήματος (isavas@vet.auth.gr). Η συμπλήρωση του Φορέα Υποδοχής είναι απαραίτητη.

4) Απαραίτητα στοιχεία προς Φορείς Υποδοχής για ΕΡΓΑΝΗ. Τα συμπληρώνει ο φοιτητής και τα αποστέλλει στον Φορέα Υποδοχής, για να τον διευκολύνει στη διαδικασία εγγραφής του στο ΕΡΓΑΝΗ. Με κόκκινο επισημαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία. Συμπληρώνετε τη γραμμή 6. Η γραμμή 4 μπορεί να διαγραφεί μετά τη συμπλήρωση της φόρμας.

5) Ειδικές διευκρινίσεις για τα πεδία του εντύπου.

6) To ΦΕΚ για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι:

1) Το έντυπο Ε3.5 έναρξης πραγματοποιείται πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, άρα θα πρέπει τα ανωτέρω να αποσταλούν στους Φορείς Υποδοχής τουλάχιστον 5-6 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης για να προλάβουν να τα καταχωρίσουν.

2) Το έντυπο Ε3.5 έναρξης υποβάλλεται με την επισύναψη της σύμβασης (υπογεγραμμένης από το Φορέα Υποδοχής, τον φοιτητή και το Ίδρυμα).

3) Το έντυπο Ε3.5 λήξης (αναφέρεται στο σύστημα ως Ε3.5 έντυπο διακοπής) θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Το έντυπο λήξης είναι πιο απλό, καθώς “τραβά” όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη και το μόνο που χρειάζεται να συμπληρώσουν είναι η ημερομηνία λήξης και την αιτιολογία “ΛΗΞΗ”.

4) Εάν υπάρχει τροποποίηση ωραρίου πρακτικής Άσκησης (σε σχέση με αυτό που δηλώνεται αρχικά) θα πρέπει να γίνει το αντίστοιχο έντυπο Ε3.5 τροποποίησης οργάνωσης χρόνου.

5) Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του Φορέα Υποδοχής στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ.

Ι. Σάββας
Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης 6ου εξαμήνου

Κατηγορίες: Πρακτική Άσκηση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρακτική άσκηση 6ου εξαμήνου

05/06/2020

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. (αριθμός συνεδρίασης 635/26-5-2020), η πρακτική άσκηση των φοιτητών του 6ου εξαμήνου σπουδών, σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές, θα υλοποιηθεί με τη φυσική παρουσία των φοιτητών μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή και του φορέα υποδοχής.

Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, η εγγραφή στο 7ο εξάμηνο σπουδών και των φοιτητών που δεν θα ασκηθούν. Η υλοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης αυτών των φοιτητών, σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές, θα γίνει την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική άσκηση φέτος πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  1. ο φοιτητής επικοινωνεί με τον φορέα υποδοχής (κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική) και τον ενημερώνει για την υποχρέωση του φορέα να εγγράψει τον φοιτητή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σε περίπτωση συμφωνίας
  2. εφόσον ο φορέας συμφωνήσει, ο φοιτητής δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος ότι θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση
  3. υπογραφή των συμβολαίων μεταξύ των τριών μερών (Α.Π.Θ., φορέας υποδοχής, φοιτητής)
  4. εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (τονίζεται ότι είναι υποχρέωση του φορέα υποδοχής να εγγράψει τον φοιτητή, κάτι για το οποίο ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει των φορά υποδοχής στο βήμα 1)

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, θεωρείται μάθημα του 6ου εξαμήνου και η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο 7ο (ή 9ο) εξάμηνο σπουδών
  2. ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της άσκησής του υποχρεούται να καταθέσει έκθεση πεπραγμένων, καθώς και βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον φορέα υποδοχής, στον υπεύθυνο του μαθήματος

Ι. Σάββας
Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης 6ου εξαμήνου

Κατηγορίες: Πρακτική Άσκηση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2020-2021

13/04/2020

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2020-2021 με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 01/10/2020 έως 31/08/2021.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  1 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2020 (15:00 ώρα Ελλάδας)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (https://eurep.auth.gr/el ), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής. Επίσης, στο σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/node/1730 είναι διαθέσιμη η πλέον πρόσφατη παρουσίαση της δράσης με χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, θα ακολουθήσει και διαδικτυακή παρουσίαση της δράσης (webinar) το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επισημαίνουμε ότι η τελική διάρκεια επιχορήγησης κάθε φοιτητή θα εξαρτηθεί από το ποσό που έχει διατεθεί στο ΑΠΘ από την Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

  • φοιτητές οι οποίοι ακύρωσαν την μετακίνησή τους κατά το τρέχον έτος λόγω της πανδημίας του COVID-19, μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, καταθέτοντας την Επιστολή Αποδοχής, που είχαν από την πρόσκληση με την οποία επιλέχθηκαν, συνοδευόμενη από μήνυμα του φορέα υποδοχής για το νέο διάστημα μετακίνησης βάσει των όσων προβλέπει η παρούσα πρόσκληση. Μετάθεση της μετακίνησης χωρίς νέα αίτηση θα γίνει δεκτή μόνο για τις περιπτώσεις των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει και είχαν επιλεγεί να μετακινηθούν ως προσφάτως απόφοιτοι. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή θα είναι η αποστολή στο erasmus-outgoing@auth.gr μηνύματος του φορέα υποδοχής που θα περιλαμβάνει τις νέες ημερομηνίες μετακίνησης.
  • φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν λόγω της αναστολής των μετακινήσεων λόγω COVID-19, μπορούν να μεταθέσουν το διάστημα μετακίνησης, χωρίς να υποβάλλουν νέα αίτηση, αρκεί να προωθήσουν άμεσα στο erasmus-outgoing@auth.gr σχετικό μήνυμα του φορέα υποδοχής που θα περιλαμβάνει τις νέες ημερομηνίες μετακίνησης, βάσει των όσων προβλέπει η παρούσα πρόσκληση.

Τέλος, παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/contact_information).