Αρχείο Κατηγορίας: Μεταπτυχιακά

Ανακοίνωση

22/08/2021

Το Τμήμα Ορθοπαιδικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο διάρκειας ενός έτους (α.έ. 2021-22). Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στον καθηγητή Ν. Πράσινο (ngreen@vet.auth.gr) μέχρι την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021. Την Τρίτη 31 Αυγούστου (10.00 πμ) θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου (δια ζώσης ή ηλεκτρονικά) και, μόνο εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου.

Νικήτας Ν. Πράσινος
Καθηγητής

Δικαιολογητικά (να υποβληθούν ηλεκτρονικά)

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή από τον καθηγητή Ν. Πράσινο)
 2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)
 3. Πτυχίο κτηνιατρικής & αναλυτική βαθμολογία
 4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
 5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)
 6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ ΑΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

13/07/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ ΑΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Παθολογία Ζώων Συντροφιας

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Χειρουργικη Ζώων Συντροφιάς (1)

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

16/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευ­τικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Γεωλο­γίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ, Επιστη­μών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Αισθητικής-Κοσμη­το­λογίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής (εδε). υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ από Τρίτη 1 Ιουνίου  2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις: msc.auth@gmail.com , sakkageor@auth.gr  . Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από 1η Σεπτεμβρίου.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.med.auth.gr  -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  http://medhef.med.auth.gr

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα δοθούν κατά  την διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήμτος Ιατρικής https://www.med.auth.gr , -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  http://medhef.med.auth.gr

Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2700 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις(3) δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (900 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης (από 900 €)  είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄και γ΄εξάμηνο αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες: στο  τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ και στις ιστοσελίδες: https://www.med.auth.gr  και  http://medhef.med.auth.gr

Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook: https://www.facebook.com/msc.medhef

Θεοδώρα Παπαμήτσου
Καθηγήτρια
Ιστολογίας – Εμβρυολογίας
Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
τηλ. 2310999075

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  “Health Statistics & Data Analytics” του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

12/05/2021

 Προκήρυξη για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  “Health Statistics & Data Analytics” του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Θα σας παρακαλέσω για την ενημέρωση των απόφοιτων σας  και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://hsda.med.auth.gr/.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

72590 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 91086/2021 _ Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

16/04/2021

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64697?ReturnToPage=1&PageSize=10

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο SWUFE της Κίνας για δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα εκμάθησης κινεζικών

04/12/2020

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, η οποία αφορά δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα εκμάθησης κινεζικών, καθώς και επαφής με την κινεζική κουλτούρα και την κινεζική ζωή, με τίτλο “Chinese Bridge”.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 12 Μαρτίου 2021 (3 εβδομάδες). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2021, ενώ για υποβάλλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στο σύνδεσμο https://www.wjx.cn/jq/98561744.aspx ή να σαρώσουν  τον συνημμένο κωδικό QR.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον συντονιστή του προγράμματος (στα αγγλικά) στο email: international@swufe.edu.cn.

 

 

Λειτουργία Βιβλιοθήκης  Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ από 03.11.2020

05/11/2020

Λειτουργία Βιβλιοθήκης  Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ από 03.11.2020

 

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κτηνιατρικής  τροποποιείται ως εξής:

 

 • Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00π.μ – 02:00μ.μ
 • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας https://www.lib.auth.gr/el/item_request
 • Εγγραφή νέου χρήστη μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος https://www.lib.auth.gr/el/libcard
 • Η παραλαβή του υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού. Το ίδιο ισχύει και για την επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων  Εύδοξος.
 • Οι ηλεκτρονικές πηγές λειτουργούν κανονικά.
 • Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο δεν λειτουργεί.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 999856, 999832
 • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρακαλούμε να γίνεται κοινοποίηση του αιτήματος και στις δύο διευθύνσεις : xepapada@vet.auth.gr & dtsakoum@vet.auth.gr.
 • Πληροφορίες για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Περιφερειακών βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. https://www.lib.auth.gr

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής καθηγητή Π. Φορτομάρη, αναφορικά με ερωτήματα για την εκπαιδευτική λειτουργία ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με τη σημερινή σχετική Ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού
θα ισχύσει από αύριο ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και για 14 ημέρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για τους/τις φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων του α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

καθηγητής Π. Φορτομάρης

Εκτύπωση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Φωτοτυπικό Κέντρο του ΑΠΘ

19/10/2020

Μετά από έγκριση της Πρυτανείας προωθείται μήνυμα της ΕΑΔΠ του ΑΠΘ
————————————————————–
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, το Φωτοτυπικό Κέντρο του ΑΠΘ αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία εργασιών (διπλωματικών, μεταπτυχιακών, κλπ) καθώς και διδακτορικών διατριβών.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επισκέπτεστε το Φωτοτυπικό Κέντρο στο ισόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ (ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00) ή να αποστέλλετε την παραγγελία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: photocopy@auth.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310 995309.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΜΣ

11/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι του Μεταπτυχιακού και των τριών Ειδικεύσεων, να παρακολουθούν το email τους, για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Όποιος δεν λάβει ενημέρωση παρακαλούμε να μας το επισημάνει στο polykarp@vet.auth.gr

Από τη Γραμματεία
99 9857

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink