Ανακοίνωση

Το Τμήμα Ορθοπαιδικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο διάρκειας ενός έτους (α.έ. 2021-22). Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στον καθηγητή Ν. Πράσινο (ngreen@vet.auth.gr) μέχρι την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021. Την Τρίτη 31 Αυγούστου (10.00 πμ) θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου (δια ζώσης ή ηλεκτρονικά) και, μόνο εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου.

Νικήτας Ν. Πράσινος
Καθηγητής

Δικαιολογητικά (να υποβληθούν ηλεκτρονικά)

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή από τον καθηγητή Ν. Πράσινο)
 2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)
 3. Πτυχίο κτηνιατρικής & αναλυτική βαθμολογία
 4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
 5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)
 6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)
 • ΓΕΝΙΚΑ (408)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (442)