Εξελίξεις μελών ΔΕΠ: Α. Διάκου, Ε. Οικονόμου, Δ. Σεργκελίδη

Σήμερα 25 Απριλίου 2017, η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, συνεδρίασε για την εξέλιξη της κας Αναστασίας Διάκου. Σε σύνολο επτά (7) μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, είναι παρόντα έξι (6) μέλη και ψήφισαν και τα έξι (6). Η υποψήφια κα Αναστασία Διάκου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους και καμία αρνητική. Ως εκ τούτου, η κα Αναστασία Διάκου, εκλέγεται, ομόφωνα, επί των παρόντων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα».


Σήμερα 26 Απριλίου 2017, η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, συνεδρίασε για την εξέλιξη του κ. Ευάγγελου Οικονόμου. Σε σύνολο επτά (7) μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, είναι παρόντα πέντε (5) μέλη και ψήφισαν και τα πέντε (5). Ο υποψήφιος κ. Ευάγγελος Οικονόμου έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους και καμία αρνητική. Ως εκ τούτου, ο κ. Ευάγγελος Οικονόμου, εκλέγεται, ομόφωνα, επί των παρόντων, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία».


Σήμερα 26 Απριλίου 2017, η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, συνεδρίασε για την εξέλιξη του κ. Δανιήλ Σεργκελίδη. Σε σύνολο επτά (7) μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, είναι παρόντα πέντε (5) μέλη και ψήφισαν και τα πέντε (5). Ο υποψήφιος κ. Σεργκελίδης Δανιήλ, έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους και καμία αρνητική. Ως εκ τούτου, ο κ. Σεργκελίδης Δανιήλ, εκλέγεται, ομόφωνα, επί των παρόντων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως».

  • ΓΕΝΙΚΑ (420)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (456)