ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς» που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (Master of Science, MSc) στις Ειδικεύσεις:

  1. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς
  2. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς                                                                                                                                                                               3. Aναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

  1. Αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Κτηνιατρική και ειδικότερα στην Ιατρική των ζώων συντροφιάς. Καλείται να καλύψει ανάγκες σε εξειδικευμένους κτηνιάτρους ζώων συντροφιάς, με ειδικές γνώσεις στα αντικείμενα της Χειρουργικής και της Παθολογίας.
  2. Είναι υψηλής ποιότητας και διεθνούς επιπέδου, ικανού να προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού, που αναγκάζεται να καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.
  3. Φιλοδοξεί, να καταστεί πόλος έλξης επιστημόνων από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο της Ιατρικής ζώων συντροφιάς.
  4. Διασφαλίζει, επιπλέον, τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές ζώων συντροφιάς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ακόμη, να μπορούν να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς που απαιτούν για τη λειτουργία τους ή την ανάπτυξή τους σύγχρονες γνώσεις του αντικειμένου. Επίσης, θα μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με εξειδικευμένες γνώσεις Ιατρικής ζώων συντροφιάς.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ασκούν ιατρική πράξη στα ζώα συντροφιάς, για την οποία απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κτηνιάτρου. Συνεπώς, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μόνο πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

To ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Master of Science (MSc) με τίτλο: «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»-«Companion Animal Medicine».

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμό 639/13-7-2020) την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στις παρακάτω ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Master of Science (MSc) με τίτλο: «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»-«Companion Animal Medicine»: Α. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς, Β. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς, Γ. Αναισθησιολογία – Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς.

Η δια ζώσης κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ.: 2310 99.98.57), για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία ζώων συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-2020-2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εαρινού εξαμήνου 2020-2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2 ΕΞΆΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

 

 

 

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink