ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

15/04/2020

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσεται μία (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Κλινικών, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: “Μεταβολικά Νοσήματα των Μικρών Μηρυκαστικών που σχετίζονται με ιχνοστοιχεία”

Δικαιολογητικά

  • Βιογραφικό Υπόμνημα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης
  • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 24/4/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.