Θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

18/12/2018

Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., με γενικό πεδίο έρευνας: Εκτροφή Χοίρων (Χοιροτροφία)

Δικαιολογητικά (εις διπλούν)

  1. Βιογραφικό υπόμνημα
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Αναλυτική βαθμολογία
  4. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  5. Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  6. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
  7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων-συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
  8. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  9. Συστατικές επιστολές (2) (σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 28/12/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 2301 999857.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.