ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το κεντρικό κτίριο του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη

Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1950, με τον ΑΝ 1510/50, που επικυρώθηκε με το Ν. 1776/51. Αργότερα, με τον Ν 1268/1982, η μέχρι τότε Κτηνιατρική Σχολή, ως χορηγούσα ένα ενιαίο πτυχίο, μετατράπηκε σε Τμήμα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών (ΠΔ 130/83), στην οποία εντάχθηκαν τα άλλα δύο Τμήματα, της Γεωπονίας και της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Η συγκρότηση της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών έγινε παρά την έντονη άρνηση όλων των Τμημάτων.

Στη συνεδρίαση αριθμ. 2768/23.3.2005, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το ΥΠΕΠΘ τη μετονομασία των Τμημάτων σε Σχολές. Η απόφαση αφορούσε και τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής, που συνιστούσαν τη Σχολή Επιστημών Υγείας. Στη συνέχεια, με το Π.Δ. 247/04 (ΦΕΚ 235/30.11.04) καταργήθηκαν οι Σχολές Γεωτεχνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας. Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Κτηνιατρικής σε Κτηνιατρική Σχολή ορίστηκε η 11.7.2005 (συν. Συγκλήτου 2770/29.6.05 και 1205/27.7.05 Πρυτ. Συμβουλίου του ΑΠΘ). Ως μονοτμηματική, η Σχολή δεν διοικείται από Κοσμήτορα, αλλά από Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Κοσμήτορα.

Το 2013, σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 98 (ΦΕΚ 134/5-6-2013) η Κτηνιατρική Σχολή μετατράπηκε σε Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (κοσμήτορας ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Γ. Καρακιουλάκης).

Από τον Ιούλιο του 2004 και ύστερα από αξιολόγηση που είχε νωρίτερα υποστεί το Τμήμα από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής
Εκπαίδευσης (European Association of Establishments for Veterinary Education, E.A.E.V.E.), περιλαμβάνεται (πρώτη και μόνη Σχολή ή Τμήμα Ελληνικού ΑΕΙ) στον κατάλογο των εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Κτηνιατρικών Σχολών.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια της εξηκονταετούς λειτουργίας της χορήγησε περισσότερα από 3.500 Πτυχία Κτηνιατρικής, 60 Μεταπτυχιακά Διπλώματα και 300 Διδακτορικά Διπλώματα. Ακόμη, έχει απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα σε 10 αλλοδαπούς επιστήμονες-κτηνιάτρους, οι οποίοι συνέβαλαν παγκοσμίως στην πρόοδο της Κτηνιατρικής Επιστήμης και/ή βοήθησαν σημαντικά το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πέντε έτη (δέκα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη του ενιαίου πτυχίου του Κτηνίατρου. Επιπλέον, στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. και με σκοπό την διαρκή επιστημονική κατάρτιση, λειτουργούν, από το 2006, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις της Εκτροφής και Παθολογίας Παραγωγικών Ζώων, της Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς και της Χειρουργικής Ζώων Συντροφιάς.

Το Τμήμα αποτελείται από τους εξής 5 Τομείς: 1ος Τομέας Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών, 2ος Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, 3ος Τομέας Λοιμωδών Νοσημάτων, Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής, 4ος Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και 5ος Τομέας Κλινικών.

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΔΟΜΗ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  • ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ