ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2ου Τομέα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

 • Σταθμός ανάγνωσης καταγραφικών θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα με λογισμικό (2008)
 • Φορητός μετρητής αερίων (CO) (2008)
 • Texture Analyzer (TA) HD plus – Αναλυτής υφής του οίκου Stable Αγγλίας (2008)
 • Φορητό Phμετρο PH25 CR Crison με παρελκόμενα (2007)
 • Αναλυτής αυγού και λογισμικό (2006)
 • Χρωματόμετρο Minolta CR 410 set (2007)
 • Σταθμός ανάγνωσης καταγραφικών θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα με λογισμικό (2008)
 • Καταγραφικό υγρασίας/θερμοκρασίας αέρα (2008)
 • Υπερηχογράφος AGROSCAN (2007)
 • Δύο Ηλεκτρονικοί Ζυγοί HPF-300L (2010)
 • Ηλεκτρονικός Ζυγός KD-TAC 30 kg (2010)
 • Lean Meater (Μέτρηση πάχους υποδόριου λιπώδους ιστού για χοιρομητέρες) (2010)
 • Θερμοκυκλοποιητής για μοριακές αναλύσεις (2009)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Αεριοχρωματογράφος Trace 2000, Thermofinnigan
 • Υγροχρωματογράφος υψηλής πίεσης Shimadzu
 • Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης, Shimadzu
 • Συσκευή προσδιορισμού πρωτεϊνών
 • Συσκευή προσδιορισμού λιπαρών ουσιών
 • Συσκευή προσδιορισμού κυτταρινών
 • Συσκευή μέτρησης Ph
 • Αποτεφρωτικός κλίβανος
 • Κλίβανοι ξήρανσης (4)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ιστοκινέττα Παραφίνης
 • Μικροτόμος Παραφίνης
 • Συσκευή Ηλεκτραλιείας (φορητή)
 • Επωαστικός κλίβανος για ψυχρόφιλα βακτήρια
 • Μικροσκόπιο διοφθάλμιο Zeiss
 • Μικροσκόπιο διοφθάλμιο Nikon
 • Στερεοσκόπιο Zeiss
 • Σύστημα ανάλυσης ύδατος
 • Υπερ-καταψύκτης (ΕLCOLD – LABFROST)
 • Λυοφιλοποιητής (THERMO – MICROMONDULYO)
 • Κλίβανος αποστείρωσης (LABTECH)
 • Συσκευή ηλεκτροφόρησης (CONSORT EV243)
 • Θερμικός κυκλοποιητής (CREACON TECHNOLOGIES)
 • Συσκευή οπτικής εξέτασης και φωτογράφησης των προϊόντων ηλεκτροφόρησης (UVP DIGIDOC IT DARKROOM)
 • UVP STERILIZING PCR WORKSTATION
 • Ψυχόμενη φυγόκεντρος (HERMLE Z300K)
 • Φασματοφωτόμετρο (WTW PHOTOFLEX)
 • Οξυγονόμετρο ΟΧΥGUARD
 • Zυγοί (DENVER INSTRUMENT MXX-123)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Ζυγός ακριβείας
 • Στήλη απιονισμού νερού
 • Φασματοφωτόμετρο HACH
 • Συσκευή μέτρησης C.O.D.
 • Συσκευή προσδιορισμού αζώτου
 • Υδατόλουτρο
 • Συσκευή φυγοκέντρησης
 • Αναδευτήρας μαγνητικός
 • Κλίβανος, ψυχόμενος
 • Αναλυτής ύδατος, αυτόματος
 • Υγροχρωματογραφία ιοντική
 • pH-μετρο φορητό
 • Οξυγόνου μετρητής, ψηφιακός OXI 96
 • Υγροχρωματογραφίας ιοντικής, ολοκληρωτής χρωματογραφίας
 • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα TOSHIBA
 • Συσκευή μέτρησης νιτρικών Qualiteator Urbovita
 • Συσκευή μέτρησης αμμωνίας (PAC III Draeger)
 • Καταψύκτης (Whirlpool, AFG-7040)
 • Επιλεκτικός ανιχνευτής Αζωτο-Φωσφορο Varian TSD/NPD
 • Ανακατασκευασμένος ανιχνευτής δέσμευσης ηλεκτρονίων Varian ECD
 • Μαγνητικός αναδευτήρας ING-60101226

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με οθόνη [8]
 • Πολυμηχάνημα Fax/σαρωτής/ [1]
 • Εκτυπωτής Laser (ασπρόμαυρος) [2]
 • Εκτυπωτής Laser (έγχρωμος) [1]
 • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα [1]
 • Συσκευές Προβολής (Projector) [2]
 • Επιδιαφανοσκόπιο [1]
 • Φορητός υπολογιστής [2]
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ