Ανακοίνωση

23/07/2018

Προθεσμία Υποβολής: 17/08/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (κωδικός MIS: 5029932), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018, κωδ. ΕΔΒΜ82), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων θέσεων /επιστημονικών πεδίων.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.