http://www.abdulaporn.com


ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος
Ντινόπουλος Αθανάσιος, καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9830
Fax: 231 099 5218
email: dinop@vet.auth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης, καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9858
Fax: 231 099 9861
email: jotai@vet.auth.gr

Γραμματέας
Συμεωνίδου Στ. Ζαχαρένια
Τηλ.: 2310 995219
Fax: 2310 995218
e-mail: info@vet.auth.gr

Διευθυντές Τομέων
Παπαδόπουλος Γεώργιος, καθηγητής (Διευθυντής 1ου Τομέα)
Χρηστάκη-Σαρικάκη Ευτέρπη,καθηγήτρια (Διευθύντρια 2ου Τομέα)
Κρήτας Σπυρίδων, καθηγητής (Διευθυντής 3ου Τομέα)
Σουλτος Νικόλαος, καθηγητής (Διευθυντής 4ου Τομέα)
Παπάζογλου Λυσσίμαχος, καθηγητής (Διευθυντής 5ου Τομέα)

Γραμματεία

Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες της Γραμματείας στα στοιχεία Γραμματείας.

Επιτροπές

(όπως ορίσθηκαν από τον Πρόεδρο και ανακοινώθηκαν στη Συνέλευση με αριθμό 542/27-9-2016)

Επόπτες Κτιρίων

Α. Κτίριο Πανεπιστημιούπολης

Αναπλ. καθ:  Α. Αγγελίδης

Μέλος ΕΤΕΠ: Κ. Γιαννακού

Β. Κτίριο Κλινικών

Αναπλ. Καθ: Ν.Πανούσης

Λέκτορας: Π. Τάσσης

Γ. Εγκαταστάσεις Κολχικού

Επίκ. Καθ: Γ. Τσούσης

 

Συντονιστική Επιτροπή Μ.Π.Σ.

Καθ. Τ. Ράλλης

Καθ. Ι. Αμβροσιάδης

Αναπλ. Καθ. Σ. Παπαδημητρίου

Επικ. Καθ. Χρη. Κουτίνας

 

Σύμβουλος Σπουδών Αλλοδαπών και ΑΜΕΑ φοιτητών

Καθ. Ι. Ταΐτζόγλου

 

Επιτροπή Ελέγχου Βαθμολογιών Υποψηφίων προς Ορκωμοσία

Λέκτορας: Η. Γιάννενας

Επικ. Καθ.: Α. Θεοδωρίδης

Λέκτορας: Η. Συμεωνίδου

Επικ. Καθ: Γ. Τσούσης

Επικ. Καθ: Γ. Φιλιούσης

 

Επόπτης Βιβλιοθήκης

Αναπλ. Καθ: Γ. Μπατζίας

 

Συντονιστές Προγράμματος Erasmus και ECTS

Αναπλ. Καθ: Αικ. Αδαμάμα – Μωραΐτου

Αναπλ. Καθ.: Μ. Τσανταρλιώτου

Καθ: Λ. Παπάζογλου

 

Υπεύθυνος ΜΟΔΙΠ- ΟΜΕΑ

Καθ.: Λ. Παπάζογλου

Καθ.: I. Ταιτζόγλου

 

Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας

Kαθ: Ν. Σούλτος

Αναπλ. Kαθ: Αικ. Αδαμάμα – Μωραΐτου

Αναπλ. Kαθ: Μ. Παπαγιάννη

Επικ. Kαθ: Χρ. Δόβας

 

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Καθ: Κ. Μπόσκος

Καθ: Π. Φλώρου

Επικ. Kαθ: Δ. Σεργκελίδης

 

Επιτροπή Εκπαίδευσης (Προγράμματος Σπουδών)

Καθ: Κ Μπόσκος (Πρόεδρος)

Καθ: Ι. Αντωνόπουλος

Καθ: Ι. Ταΐτζόγλου

Αναπλ. Καθ: Α. Αγγελίδης

Καθ: Μ. Παπαζαχαριάδου

Επικ. Καθ: Γ. Βαλεργάκης

Ανπλ. Καθ: Μ. Μυλωνάκης

Εκπρόσωπος φοιτητών

 

Επιτροπή Επικαιροποίησης του Εσωτερικού κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Αναπλ. Καθ.: Σ. Παπαδημητρίου

Επικ. Καθ.: I. Ζερβός

Επικ. Καθ.: Ι. Βαλεργάκης

Αναπλ. Καθ.: Β. Σιάρκου

Επικ. Καθ.: Δ. Σεργκελίδης

 

Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων Υποψηφίων Διδακτόρων

Αναπλ. Καθ: Αικ. Αγγελοπούλου (Πρόεδρος)

Επικ. καθ: Γ. Βαλεργάκης

Καθ: Η. Παπαδόπουλος

Επικ. Καθ: Δ. Σεργκελίδης

Αναπλ. Καθ: Ε. Κιόσης

 

Επιτροπή Αγροκτήματος Κολχικού

Καθ.: Χ. Καρατζιάς (Πρόεδρος)

 Λειτουργία Ζωοστασίων

Επικ. Καθ: Γ. Βαλεργάκης

Λειτουργία Κλινικής Παραγωγικών Ζώων

Καθ. : Κ. Μπόσκος

Αναπλ. Καθ: Ν. Γιαδίνης

Λειτουργία Νεκροτομείου

Καθ. Ι. Βλέμμας

 

Επιτροπή για Εξετάσεις:

Η επιτροπή διερευνά τυχόν προβλήματα (μειωμένη απόδοση των φοιτητών και σημαντική αποτυχία στις εξετάσεις), ασυνέπειες και διαφορές στη βαθμολόγηση μεταξύ διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Εισηγείται κανονισμό διεξαγωγής των εξετάσεων. Στόχος η «συναντίληψη» των μελών ΔΕΠ, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας, για τα εξεταστικά θέματα.

Καθ.: Δ. Παπαγεωργίου (Πρόεδρος)

Καθ.: Π. Φλώρου-Πανέρη

Αναπλ. Καθ.: Μ. Κριτσέπη-Κωνσταντίνου

Εκπρόσωπος των φοιτητών

 

Επιτροπή για τη δια Βίου Εκπαίδευση (Committee for Continuing Education)

Εισηγείται «πρόγραμμα σπουδών» δια βίου μάθησης, συγκεκριμένο αλλά και δυναμικό και μεταβαλλόμενο, ανοιχτό στον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό συναδέλφων. Καταγράφει όλες τις σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός Τμήματος των μελών ΔΕΠ. Γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τις εκδηλώσεις της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Στόχος να οργανωθεί και να αναπτυχθεί η προσφορά του Τμήματος στη δια βίου μάθηση (βλ. και άρθρο 43 – Σχολή δια βίου μάθησης).

Καθ: Ν. Σούλτος (Πρόεδρος)

Καθ.: Π. Φλώρου-Πανέρη

Αναπλ. Καθ: B. Ψύχας

Αναπλ. Καθ: Γ. Μπατζίας

Επίκ. Καθ: Ι Ζερβός

Αναπλ. Καθ: N.Γιαδίνης

 

Επιτροπή για Εξωτερική Χρηματοδότηση (External Funds Committee)

Αναζητά και προτείνει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Ενημερώνει και κινητοποιεί τους συναδέλφους που λόγω ειδικότητας είναι δυνατόν να αντλήσουν πόρους από σχετικές με το αντικείμενό τους δραστηριότητες. Στόχος: Tο Τμήμα να γίνει σταδιακά λιγότερο εξαρτημένο από τις τακτικές πιστώσεις.

Καθ: Ι. Αμβροσιάδης  (Πρόεδρος)

Καθ: Π. Αγγελίδης

Καθ: Π. Φλώρου-Πανέρη

Επικ. Καθ: Ε. Τζήκα

 

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Σπουδών και Επαγγελματικής Διασύνδεσης (αρ. 72 και σελ. 503 παλαιού)

Η λειτουργία της επιτροπής, αποσκοπεί, στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα τεκμηριώνουν το σχεδιασμό της πολιτικής και των αποφάσεων του Τμήματος, σε ότι αφορά τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές απαιτήσεις του σύγχρονου κτηνιάτρου και των νέων προοπτικών του.

Καθ: Α. Ντινόπουλος (Πρόεδρος)

Επικ. Καθ: Α. Αγγελίδης

Αναπλ. Καθ: Ι. Ζερβός

Επικ. Καθ: Χ. Κουτίνας

Επικ. Καθ: I. Τσακμακίδης

 

Επιτροπή Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, Βιοασφάλειας και Ακτινοπροστασίας

Καθ: M. Πατσίκας (Πρόεδρος)

 1. Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των κατοικιδίων Ζώων:

Λέκτορας: Ι. Γρίβας

 1. Εργαστήριο Φυσιολογίας:

Επικ. καθ: I. Ζερβός

Αναπλ. Καθ: M. Τσανταρλιώτου

 1. Εργαστήριο Φαρμακολογίας:

Αναπλ. καθ: Γ. Μπατζίας

 1. Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας:

Καθ: I. Φλάσκος

Αναπλ. καθ: Ε. Νικολαΐδης

 1. Εργαστήριο Χημείας

Αναπλ. καθ: Αικ. Αγγελοπούλου

 1. Εργαστήριο Διατροφής:

Καθ.: Π. Φλώρου-Πανέρη

Λέκτορας Η. Γιάννενας

 1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας:

Επικ. καθ: Γ. Βαλεργάκης

Αναπλ. καθ: Π. Φορτομάρης

 1. Εργαστήριο Ιχθυολογίας:

Καθ.: Π. Αγγελίδης

 1. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος:

Αναπλ. καθ: Ξ. Καραμανλής

 1. Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής:

Καθ.: Χ. Μπάτζιος

 1. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων:

Αναπλ. Καθ: B. Σιάρκου

 1. Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων:

Επικ. Καθ: A. Διάκου

Καθ: H.Παπαδόπουλος

 1. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής:

Αναπλ. Καθ: Θ. Πουταχίδης

Λάτσαρη Μαρία (ΕΔΙΠ)

 1. Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως:

Επικ. Καθ: H. Παπαπαναγιώτου

Επικ. Καθ: Δ. Σεργκελίδης

 1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως:

Αναπλ. Καθ: Αικ. Παπαβέργου

 1. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας:

Καθ: Δ. Φλετούρης

Γιαννακού Κωνσταντίνος (ΕΤΕΠ)

 1. Κλινική Παραγωγικών Ζώων:

Επικ. Καθ: I. Τσακμακίδης

Καθ: Ι. Γεωργοπούλου

 1. Κλινική Ζώων Συντροφιάς:

Αναπλ. Καθ: M. Κριτσέπη–Κωνσταντίνου

Επικ. Καθ: X. Κουτίνας

 

Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας

Καθ: M. Πατσίκας

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Καθ: M. Πατσίκας

 

Επόπτης Βιοασφάλειας

Αναπλ. Καθ: B. Σιάρκου

 

Επόπτης Επικίνδυνων Τοξικών Ουσιών

Αναπλ. Καθ: H. Παπαπαναγιώτου

 

Επόπτης Διαχείρισης Ραδιοϊσοτόπων και άλλων Ραδιενεργών Υλικών και Αποβλήτων

Καθ. : M. Πατσίκας

 

Επόπτης Επικίνδυνων Φαρμακευτικών Ουσιών

Αναπλ. Καθ: Μ. Μυλωνάκης

 

Μητρώο Επιστημονικών Δημοσιεύσεων 

Αναπλ. Καθ: Αικ. Αγγελοπούλου

Αναπλ. Καθ: I. Σάββας

Η. Αθανασιάδης (Υπάλληλος Γραμματείας)

 

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

Αναπλ. Καθ: Αικ. Αγγελοπούλου

 

Διαδικτυακός Τόπος Κτηνιατρικής

Δημοσιότητα, διαφάνεια υλικοτεχνική υποδομή. (βλ. και αρθρ.15).

Καθ: Καρατζιάς Χαρίλαος

Αναπκ. Καθ. Ι. Σάββας

Επικ. Καθ: I. Ζερβός

Ζαχαρένια Στ. Συμεωνίδου, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος

 

Διαύγεια ΟΔΕ Τμήματος

Λέκτορας: Δ.Π. Κατσούλος

Λέκτορας: E. Καλαϊτζάκης

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink