Ανακοίνωση

06/06/2018

Διευκρινίσεις για τους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν τη θερινή άσκησή τους:

– Όλοι οι φοιτητές θα πάρουν τέσσερα (4) αντίγραφα της σύμβασης, η οποία θα είναι ήδη υπογεγραμμένη από την αντιπρύτανη.
– Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί από τον φοιτητή και από τον φορέα (και τα τέσσερα αντίγραφα).
– Ένα αντίγραφο κρατάει ο φορέας
– Ένα αντίγραφο κρατάει ο φοιτητής
– Τα υπόλοιπα δύο αντίγραφα ταχυδρομούνται στη Γραμματεία του Τμήματος

Comments are closed.